menu close arrow_back_ios person_add home

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy, w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459), określający warunki zawierania umów pomiędzy Zamawiającym a Wydawnictwem poprzez Portal, e-mail prenumerata@semantika.pl lub formularz wysłany pocztą na adres Wydawnictwa.
 2. Do składania zamówień poprzez Portal uprawnieni są wyłącznie Zamawiający spełniający warunki określone w § 1 pkt. 2.
 3. / KONSUMENT / Konsumenci (w rozumieniu art. 221 kc) zainteresowani produktami Wydawnictwa oferowanymi na stronach Portalu proszeni są o bezpośredni kontakt z Wydawnictwem, m.in. pisząc na adres biuro@semantika.pl. celem indywidualnego ustalenia warunków zamówienia.
 4. /PRZEDSIĘBIORCA-KONSUMENT /Przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zainteresowani zamówieniem produktów Wydawnictwa oferowanych na stronach Portalu, dla których takie zamówienie  byłoby  bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, ale nie posiadałoby dla nich charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, proszeni są o bezpośredni kontakt z Wydawnictwem, m.in. pisząc na adres biuro@semantika.pl celem indywidualnego ustalenia warunków zamówienia.
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający, składając zamówienie poprzez Portal, składa ofertę zakupu określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie na stronach Portalu.
 6. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla zakupu produktu oferowanego poprzez Portal.

 

§ 3
KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Dokonując Zamówienia na Portalu, użytkownik zakłada jednocześnie konto, które zapewnia Zamawiającemu możliwość wygodnej realizacji kolejnych zamówień (bez każdorazowego podawania danych), a także pełen dostęp do swoich danych i historii złożonych zamówień oraz wersji elektronicznych czasopism i dodatkowych zasobów cyfrowych (w zależności od wybranego wariantu Produktu).
 2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na Portalu, wskazać unikatowy login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do konta użytkownika.
 3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony hasłem utworzonym przez Zamawiającego. Zamawiający powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu go w poufności. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Zamawiającego danych logowania do Portalu osobom trzecim.
 4. W ramach rejestracji konta użytkownika Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany podczas rejestracji adres e-mail. Dokonując rejestracji konta użytkownika, Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie.
 5. Warunkiem skorzystania z Portalu i oferowanych na jego stronach Produktów jest spełnienie następujących wymagań technicznych przez urządzenie końcowe Zamawiającego: stabilny dostęp do sieci Internet, aktualna przeglądarka internetowa. Spełnienie powyższych wymagań technicznych leży po stronie Zamawiającego, na którym spoczywają wszelkie koszty z tym związane.

 

§ 4
ZAMÓWIENIE

 1. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia i jego realizacji jest poprawne wypełnienie pól formularza zamówienia oraz akceptacja Regulaminu w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia.
 2. Formularz zamówienia należy podać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko oraz stanowisko zawodowe użytkownika Portalu
  2. w przypadku gdy Zamawiający jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie będącą przedsiębiorcą – konsumentem:
   1. nazwa podmiotu,
   2. numer NIP,
   3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także imię i nazwisko,
   4. adres wraz z kodem pocztowym,
   5. e-mail oraz telefon kontaktowy.
  3. w przypadku gdy Zamawiający jest  osobą fizyczną nabywająca Produkty w celach bezpośrednio związanych z jej działalnością zawodową:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres wraz z kodem pocztowym,
   3. e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Składając zamówienie Zamawiający składa Wydawnictwu ofertę na zakup Produktów objętych  zamówieniem. Sam fakt złożenia przez Zamawiającego powyższego oświadczenia nie oznacza zawarcia z Wydawnictwem wiążącej umowy. Umowa zostaje zawarta między stronami dopiero
  w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty, o której mowa w ust. 9.
 4. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 5. Realizacja Zamówienia odbywa się w godzinach pracy Wydawnictwa w dni robocze.
 6. W celu złożenia zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru typu Produktu, adresu dostawy, adresu na jaki ma być wystawiona faktura VAT oraz sposobu płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach składania zamówienia.
 7. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza zamówienia Zamawiający akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.
 8. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza zamówienia Zamawiający oświadcza, że nie jest konsumentem i dokonany w Portalu zakup jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością zawodową lub gospodarczą.
 9. Akceptacja Zamówienia przez Wydawnictwo następuje przez przesłanie do Zamawiającego (na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym/zamówienia) potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zawiera numer zamówienia, zamówiony towar lub usługę, liczbę produktów, cenę jednostkową i zbiorczą zamówienia, koszt jego dostarczenia oraz adres dostawy. W przesłanym potwierdzeniu wskazane są również informacje dotyczące płatności lub dane niezbędne do jej dokonania. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Wydawnictwo złożonej przez Zamawiającego oferty.
 10. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia zamówienia w terminie 24 godzin Zamawiający powinien sprawdzić w swojej poczcie internetowej folder „SPAM” lub skontaktować się z Wydawnictwem pod adresem e-mail: prenumerata@semantika.pl.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części Zamawiający jest o tym fakcie informowany e-mailem lub telefonicznie. Zamawiający ma wówczas w ciągu 2 dni prawo do rezygnacji z zamówienia lub żądania dostarczenia częściowego zamówienia z dosłaniem pozostałych zamówionych Produktów w terminie późniejszym, przy czym za część zamówienia przesłaną w terminie późniejszym Zamawiający zobowiązany będzie uiścić dodatkową należność z tytułu kosztów dostawy, która zostanie ustalona z Wydawnictwem.

 

§ 5

PŁATNOŚĆ

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty całej ceny zamówienia wraz z podatkiem VAT oraz koszty dostawy.
 2. Zamawiający upoważnia Wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
 3. Płatność za zamówione produkty odbywa się przelewem na wskazany rachunek bankowy, na podstawie faktury VAT dostarczonej pocztą wraz z dostawą pierwszego egzemplarza zamówionego Produktu.
 4. Nie ma możliwości zamówienia Produktów przy wysyłce za pobraniem.
 5. W przypadku przedłużenia umowy na podstawie § 8 ust. 9 faktura VAT za kolejny okres przesyłana jest wraz z pierwszym numerem Produktu w kolejnym okresie prenumeraty.

 

§ 6

DOSTAWA

 1. Koszt pakowania i dostarczenia Produktów jest podawany Zamawiającemu na stronach Portalu w trakcie procesu zamawiania. Koszt ten zależy od typu wybranego Produktu i pokrywany jest w całości przez Zamawiającego. Koszt pakowania i dostawy znajduje się na doręczonej Zamawiającemu fakturze VAT.
 2. Czasopisma w wydaniu papierowym, książki i inne produkty fizyczne wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dostawa tych produktów realizowana jest jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki za granicę przed złożeniem zamówienia należy skontaktować się z Wydawnictwem pod adresem: prenumerata@semantika.pl.
 3. Dostawa publikacji elektronicznych Produktów i zasobów cyfrowych odbywa się poprzez konto użytkownika na Portalu po dokonaniu Zapłaty.
 4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw kolejnych egzemplarzy Produktów, do czasu uregulowania płatności z § 5. Do wstrzymania dostaw może dojść po zignorowaniu informacji o tym przypominającej, która zostanie wysłana na adres e-mail Zamawiającego podany w zamówieniu.

 

§ 7

PRODUKTY

 1. Wydawnictwo oferuje Zamawiającym specjalistyczne czasopisma, które są dostępne w wydaniu papierowym oraz elektronicznym. Czasopisma oferowane są w modelu abonamentowym (Prenumerata).
 2. Opis każdego z Produktów i jego aktualna cena dostępna jest na stronach Portalu.  

 

§ 8

PRENUMERATA

 1. Prenumerata oferowana jest w następujących wersjach:
  1. Prenumerata Papierowa: tylko wydanie papierowe wybranego czasopisma;
  2. Prenumerata Premium: wydanie papierowe wybranego czasopisma wraz z wydaniami elektronicznymi poszerzonymi o dodatkowe materiały cyfrowe;
  3. Prenumerata Premium PLUS: wydanie premium wraz z elektronicznymi wydaniami archiwalnymi poszerzonymi o dodatkowe materiały cyfrowe.
 2. W ramach umowy na Prenumeratę Papierową czasopisma Zamawiający otrzyma 1 egzemplarz każdego papierowego wydania zamówionego czasopisma w okresie prenumeraty, począwszy od numeru aktualnego w momencie opłacenia zamówienia, chyba że Zamawiający wybierze numer wcześniejszy (o czym powinien poinformować Wydawnictwo w momencie składania zamówienia). Ilość numerów w okresie prenumeraty zależy od periodyczności danego czasopisma i jest każdorazowo podawana na stronach Portalu przy opisie Produktu.
 3. W ramach Prenumeraty Premium Zamawiający uzyskuje papierowe wydanie zgodnie z ust. 2 oraz dostaje dostęp do elektronicznych wydań numerów czasopisma poszerzonych o dodatkowe materiały cyfrowe, objętych okresem bieżącej prenumeraty. Dostęp jest możliwy przez cały okres dostępu do zasobów cyfrowych. Zasada ta znajduje zastosowanie dla wszystkich okresów opłaconej prenumeraty pod warunkiem, że Zamawiający pozostawał prenumeratorem w sposób nieprzerwany.
 4. W ramach Prenumeraty Premium PLUS Zamawiający otrzymuje prenumeratę zgodną z ust. 3 oraz dostęp do archiwalnych wydań elektronicznych czasopisma poszerzanych o dodatkowe materiały cyfrowe, wchodzących w skład zasobów cyfrowych Portalu w okresie bieżącej prenumeraty.
 5. Wersje elektroniczne czasopism oraz materiały dodatkowe są dostępne poprzez konto użytkownika.
 6. Dostęp do zasobów cyfrowych może być jednocześnie realizowany maksymalnie z jednego urządzenia (stacjonarnego lub mobilnego). Zasoby cyfrowe mogą ulegać zmianom (uzupełnieniom, aktualizacjom, reorganizacjom). Wydawca nie ma obowiązku każdorazowego informowania Zamawiającego o zakresie zmian.
 7. Przerwanie ciągłości okresu prenumeraty skutkuje dezaktywacją dostępu do zasobów cyfrowych.
 8. Zamawiający opłaca z góry cały okres prenumeraty. 
 9. Po upływie okresu bieżącej prenumeraty, prenumerata czasopisma zostaje odnowiona bez konieczności składania nowego zamówienia.
 10. Prenumerata nie ulegnie odnowieniu, o którym mowa w ustępie powyżej, jeżeli Zamawiający dokona jej wypowiedzenia zgodnie z § 9 ust. 2.

 

§ 9
REZYGNACJA Z PRENUMERATY

 1. Zamawiający może złożyć rezygnację z prenumeraty w czasie jej trwania. Rezygnacja nie oznacza przerwania już opłaconej bieżącej prenumeraty. Tym samym Zamawiający otrzyma wydania papierowe, które pozostały do końca bieżącego okresu prenumeraty, a w przypadku posiadania dostępu do zasobów cyfrowych jest on aktywny do końca bieżącego okresu prenumeraty. Oświadczenie woli o rezygnacji z prenumeraty ma ten skutek, że po upływie bieżącego okresu prenumerata nie zostanie odnowiona. 
 2. Rezygnację z dalszej prenumeraty można złożyć najpóźniej na 14 dni od ukazania się ostatniego numeru czasopisma w ramach aktualnego okresu prenumeraty.
 3. Oświadczenie woli o rezygnacji z prenumeraty należy składać wyłącznie w formie pisemnej. Może ono zostać przesłane na adres e-mail (prenumerata@agencjapracytworczej.pl). Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji Wydawnictwo potwierdza pisemnie jego przyjęcie. Potwierdzenie dokonywane będzie mailowo poprzez jego wysłanie na adres mailowy Zamawiającego podany w zamówieniu lub wskazany w oświadczeniu o rezygnacji.

 

§ 10
REKLAMACJE

 1. Zamawiający ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji na oferowane towary lub usługi. Reklamacja winna zostać złożona w terminie 3 dni od daty stwierdzenia jej podstaw.
 2. Reklamację należy przesłać na adres Wydawnictwa lub adres e-mail: prenumerata@semantika.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego (imię nazwisko / nazwa firmy, adres pocztowy i / lub e-mail), Zamówienie oraz opis problemu.
 4. Wydawnictwo ustosunkuje się do każdej reklamacji pisemnie w terminie 30 dni od jej otrzymania, powiadamiając Zamawiającego o sposobie dalszego rozwiązania sprawy. Jeżeli w w/w terminie Wydawnictwo nie ustosunkuje się do żądań Zamawiającego, oznacza to, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

 

§ 11
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922, zwaną dalej: „uodo”).
 3. Szczegóły dotyczące zbieranych danych, ich ochrony i przetwarzania znajdują się w Polityce Prywatności znajdującej się na stronach Portalu.
 4. Zakładając konto w Portalu i składając zamówienie, Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo może uniemożliwić dokonywanie przez Zamawiającego zakupów lub korzystania ze świadczonych przez Wydawnictwo usług.
 5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo wyłącznie w celu realizacji Zamówienia i wykonania zawartej umowy oraz – w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego odrębnej zgody – w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Zamawiającemu informacji handlowych drogą elektroniczną.
 6. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronach Portalu. Każdy ma możliwość samodzielnego się z nim zapoznania przed złożeniem Zamówienia i zawarciem umowy.
 2. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, strony – w przypadku braku porozumienia – skierują do rozstrzygnięcia sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Wydawnictwa.
 4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Jednakże zmiana treści postanowień Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamawiającego dopiero po umieszczeniu nowo brzmiącego Regulaminu na stronach Portalu.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021